Artikel 1 – Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin kenbaar worden gemaakt.
1.2 BlitzHosting: gevestigd te Sassenheim.
1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van BlitzHosting is gericht, met wie BlitzHosting de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen BlitzHosting en opdrachtgever.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen BlitzHosting en opdrachtgever.
1.6 Overeenkomst: elke schriftelijk dan wel per elektronische communicatie bevestigde wederzijdse acceptatie met betrekking tot de diensten of producten van BlitzHosting.
1.7 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door BlitzHosting van producten en/of diensten aan of ten behoeve van opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die BlitzHosting geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van BlitzHosting door een derde aan opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel elektronisch door BlitzHosting en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 BlitzHosting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. BlitzHosting en de opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BlitzHosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van BlitzHosting zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot een (1) week na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat BlitzHosting de door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat BlitzHosting tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van een (1) maand, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.
3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een (1) maand, tenzij anders is overeengekomen. Consumenten kunnen na de stilzwijgende verlenging maandelijks opzeggen.

Artikel 4 – Gebruik en Fair-use

4.1 Indien de opdrachtgever overgebruik begaat op in de overeenkomst vastgelegde limieten reserveert BlitzHosting het recht om de dienst of het product te suspenderen of hiervoor tot en met het dubbele van het beginbedrag te eisen voor alle overeenkomsten waar overgebruik op wordt begaan.
4.2 Bij overgebruik op fair-use wordt dienst en of product onderbroken voor beperkte tijd, waarbij de opdrachtgever op de hoogte gesteld wordt.
4.3 Bij overgebruik door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een DDoS aanval) reserveert BlitzHosting het recht tot het tijdelijk onderbreken van de dienstverlening.

Artikel 5 – Misbruik en veiligheid

5.1 Indien opdrachtgever de dienst voor activiteiten in strijd met de Nederlandse wetgeving gebruikt reserveert BlitzHosting het recht tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van afgenomen diensten.
5.3 In geval van misbruik door de opdrachtgever en/of door derden reserveert BlitzHosting het recht de dienstverlening te onderbreken.
5.4 Het is niet toegestaan de diensten te gebruiken voor het delen of in handen krijgen van illegale bestanden en voor het aanbieden of ontvangen van illegale diensten. 

Artikel 6 – Artikel Prijzen en tarieven, meerwerk

6.1 Alle door BlitzHosting vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s (€).
6.2 Alle door BlitzHosting vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen.
6.3 BlitzHosting is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
6.4 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een door BlitzHosting aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft opdrachtgever het recht om binnen 5 (vijf) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met BlitzHosting op te zeggen.
6.5 Uitzonderingen op artikel 6.1 en 6.2 zijn mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven

Artikel 7 – Privacy Policy

7.1 Alle door de opdrachtgever aangegeven informatie mag worden opgeslagen door BlitzHosting. Hieronder inbegrepen (maar niet uitsluitend) zijn naam, e-mail, adres en andere identificerende gegevens.
7.2 BlitzHosting deelt geen gegevens van de opdrachtgever met derden, tenzij de opdrachtgever schriftelijk toestemming geeft. Uitzonderingen zijn mogelijk als het bedrijf hier wettelijk toe verplicht wordt en/of bij justitiële onderzoeken tegen de opdrachtgever waaraan BlitzHosting gevraagd wordt deel te nemen.
7.3 BlitzHosting heeft de mogelijkheid contact met de opdrachtgever op te nemen via de door hem aangegeven en achtergelaten informatie. Communicatiediensten (zoals een nieuwsbrief e.d.) zijn op elk moment opzegbaar.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 BlitzHosting is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor BlitzHosting belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie BlitzHosting bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
8.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 9 – Contact met BlitzHosting

9.1 BlitzHosting is gerechtigd de toegang tot het ticket systeem op te heffen indien de opdrachtgever respectloze/haatdragende berichten verstuurd of misbruik maakt van het systeem.
9.2 BlitzHosting reageert niet sneller als de opdrachtgever telkens een reactie op eenzelfde ticket geeft. Dit zal zelfs het proces vertragen doordat het ticket weer onderaan terecht komt.